Tag: SOCKS proxy

Cả VPN và SSH đều cho phép truyền lưu lượng mạng qua một kết nối bảo mật. Chúng có những điểm tương tự nhưng cũng có những điểm khác nhau. Một đường hầm SSH thường giống như một VPN “nghèo” (poorman...