Tag: mật khẩu

Một chương trình truyền hình ở Mỹ tiến hành thực nghiệm để chứng minh chúng ta rất dễ tự làm lộ mật khẩu của mình. Người dẫn chương trình đi vòng vòng đại lộ Hollywood và hỏi người qua đường...

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2